Therapie

Behandelmethoden

Psychologie Praktijk Peetoom maakt gebruik van behandelmethoden waarvan uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat ze effectief zijn. In het intakegesprek wordt bekeken welke therapie het meest aansluit op uw klachten en welke methode uw voorkeur heeft.

Cognitieve Gedrags Therapie (CGT)
Uit onderzoek blijkt CGT een effectieve behandeling voor o.a. angstklachten, depressie en eetstoornisen. Het is een combinatie van twee vormen van psychotherapie:
Gedragstherapie richt zich vooral op het veranderen van gedrag. Het inventariseren van gedrag waar u last van heeft en het bedenken en oefenen van nieuw gedrag staat in de behandeling centraal.
Cognitieve therapie gaat over uw manier van denken. Er wordt gezocht naar manieren van denken die tot minder angst, boosheid, verdriet of somberheid leiden. Het ontwikkelen van realistische en positievere gedachten (‘cognities’) staat centraal in de behandeling.
Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT)
IPT is een therapie specifiek ontworpen voor de behandeling van depressieve patiënten, gebaseerd op de gedachte dat veranderingen in belangrijke relaties een depressie kunnen uitlokken. U kunt denken aan problemen als een conflict, overlijden van een dierbare of verlies van werk. In de behandeling ligt de focus op één probleemgebied. Bij IPT heeft dit probleem altijd te maken met recente veranderingen in relaties met belangrijke anderen.
Eye Movement Desensitisation & Reprocessing (EMDR)
EMDR is een methode die ontwikkeld is om traumatische gebeurtenissen te verwerken. Het is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. U kunt denken aan een schokkende ervaring als een  verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven, zoals pesterijen, kan de methode gebruikt worden.
Oplossingsgerichte therapie
Oplossingsgerichte therapie is een vorm van psychotherapie waarbij de nadruk ligt op wat u wilt bereiken in plaats van op de problemen. In de therapie wordt er vanuit gegaan dat u de oplossing voor het probleem zelf in huis heeft, maar er (tijdelijk) niet zelf ‘bij kunt’.  U wordt gestimuleerd om de gewenste toekomstige situatie in details uiteen te zetten. Door te kijken naar positieve momenten in uw leven (bijvoorbeeld dagen waarop het wat beter gaat, of oplossingen die u zelf in huis heeft maar nu te weinig toepast) wordt er meer inzicht ontwikkeld in welke stappen nodig zijn om de gewenste situatie te realiseren. Deze benadering kan goed gecombineerd worden met andere behandelvormen, zoals cognitieve gedragstherapie en EMDR.
E-health
Waar mogelijk wordt er blended behandeld. In aanvulling op de gesprekstherapie maakt Psychologie Praktijk Peetoom gebruik van diverse ondersteunende digitale middelen als apps, registraties en behandelmodules via internet. De opdrachten uit de modules kunnen online en face-to-face nabesproken worden. Ook is er zo de mogelijkheid om buiten de sessies om begeleid te worden door de therapeut.

Klik hier voor een overzicht van de beschikbare behandelmodules.

Voor wie

Indien u ouder bent dan 18 jaar, kunt u zich aanmelden voor behandeling van onderstaande klachten.

Angst

Paniekaanvallen, fobieën, angst na een ingrijpende gebeurtenis, sociale angst, vermijding, straatvrees, dwanghandelingen of dwanggedachten, klik hier voor meer informatie.

Depressie

Piekeren, somberheid, lusteloosheid, slaapproblemen, vermoeidheid, rouwproblematiek,  klik hier voor meer informatie.

Overspannenheid / Burn-out

Vermoeidheid, assertiviteitsproblemen, onzekerheid, perfectionisme, werk- of studieproblemen, klik hier voor meer informatie.

Eetproblemen

Eetbuien, overmatige controle over eetgedrag, verstoorde lichaamsbeleving of zelfbeeld.

Relatieproblemen

In samenwerking met de Gezinspoli in Castricum biedt de praktijk ook hulp bij
relatieproblemen. Klik hier voor meer informatie.

Middelengebruik en verslaving

In samenwerking met de Gezinspoli in Castricum biedt de praktijk ook hulp bij
Middelengebruik en Verslavings-problematiek. Klik hier voor meer informatie.

De volgende problematiek kan niet in de praktijk behandeld worden:
(acute) psychotische stoornissen, bipolaire stoornis, suïcidaal gedrag met een hoog suïciderisico, schizofrenie, persoonlijkheidsstoornissen, ernstig middelenmisbruik en forensische zorg.

Werkwijze

Hieronder staat de werkwijze van Psychologie Praktijk Peetoom stap voor stap beschreven.

Intakefase
Na uw aanmelding ontvangt u een inlogcode om een aanmeldformulier in te vullen. U wordt gevraagd om algemene gegevens in te vullen en uw reden van aanmelding te vermelden. Deze gegevens worden aangevuld in het intakegesprek. In het intakegesprek zullen vragen gesteld worden over uw klachten en uw levenssituatie. Er zal gevraagd worden na te denken over uw hulpvraag en behandeldoelen. Daarnaast wordt u verzocht een vragenlijst in te vullen over uw klachten.
U krijgt uitleg over de behandelmethoden en samen wordt bekeken welke behandeling het meest bij u past. Het komt vaak voor dat naasten worden betrokken bij de behandeling. In de intake wordt dan ook met u overlegd of een verlengde intake met uw partner of familielid nodig is om gezamenlijk het behandelplan af te stemmen.
Behandelplan
Op basis van de intake en de uitkomst van de vragenlijsten wordt met u een behandelplan opgesteld. Daarin staat uw hulpvraag en behandeldoelen omschreven. Indien u hiervoor toestemming geeft, wordt uw huisarts schriftelijk op de hoogte gesteld van de start van de behandeling. Klik hier voor informatie over hoe Praktijk Peetoom de informatie-uitwisseling met uw huisarts en samenwerkingspartners vorm geeft.
Behandelfase
Na de intakefase en het opstellen van het behandelplan, start de behandeling. Hierin wordt gewerkt aan uw behandeldoelen via de werkwijze zoals beschreven in het behandelplan. Indien we een e-health module hebben geselecteerd, ontvangt u via email een inlogcode om met de internetbehandeling te beginnen. Ook is het mogelijk dat u een app dient te installeren om hiermee tijdens de behandeling te werken. De behandeldoelen worden herhaaldelijk ge-evalueerd, ook met behulp van vragenlijsten.
Afsluiting
In de eindfase van de behandeling wordt vaak een terugvalpreventieplan opgesteld. Met een eindmeting d.m.v vragenlijsten, meten we het behandeleffect en uw ervaring met de therapie. Daarna wordt de behandeling in overleg afgesloten. Indien u hiervoor toestemming geeft, wordt uw huisarts op de hoogte gesteld van het verloop van de behandeling.
Samenwerking
De praktijk werkt samen met diverse instellingen om samen de juiste zorg af te stemmen. Het kan zijn dat u na voldoende afname van de klachten, wordt (terug) verwezen naar de praktijkondersteuner van uw huisarts. Er is regelmatig een regio-overleg met de praktijkondersteuners.

Indien de klachten verergeren of te zwaar zijn voor behandeling in de Gegeneraliseerde Basis GGZ wordt met u bekeken of behandeling in de Specialistische GGZ nodig is. De praktijk verwijst vaak naar www.praktijklangstraat.nl, www.psyq.nl of www.dokterbosman.nl

Indien de klachten dermate verergeren dat er direct intensieve hulp nodig is, wordt de hulp ingeschakeld van de crisisdienst.

Bij verwijzingen wordt uw huisarts altijd op de hoogte gesteld, met uw toestemming.

Wachttijden

De praktijk heeft een aanmeldstop tot medio 2022. (update 1-10-2021).

Indien de wachttijd langer is dan 8 weken, verwijs ik u naar www.psychologen-castricum.nl  voor het vinden van een andere GGZ aanbieder in Castricum.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).